Secretaries

Secretaries Management

Current Secretary : Thiru C.Duraikannau
Secretaries

Sno Name Period
1 Mr.D.Vivekanandan 1992 – 1995
2 Mr.C.Rajamani 1995 – 1996
3 Mr.S.Rangaswami 1996 – 1998
4 Mr.V.Varadharajan 1998 – 1999
5 Mr.S.Agnisundaram 1999 – 2001
6 Mr.P.Bangaru 2001 – 2005
7 Mr.C.R.Veerakumar 2005 – 2008
8 Mr.S.Murali 2008 – 2009
9 Mr.S.Babu 2009 – 2010
10 Mr.B.Rajagopalan 2010 – 2015
11 Dr.R.Baskaran 2015 – 09/04/2015
12 Mr.K.Hemanath 2015 – 27/11/2017
13 Mr.V.Duraimogan 28/11/2017 – 26/06/2018
14 Mr.R.Munirathinam 27/06/2018 – 20/07/2018
15 Mr. A.d. Muthukumaraswamy 20/07/2018 – 17/09/2018
16 Mr.A.Subramanian 17/09/2018 – 29/10/2018
17 Mr.A.Natarajan 29/10/2018 – Till Date
18 Selvi M.Arachelvi 10.05.2019 to 09.03.2021
19 Thiru E.Jayapragasam 10.03.2021 to 07.04.2021
20 Thiru C.Duraikannau 08.04.2021 till Date